www.mkregion.sk      Návrat

 2% z dane

mkregion@mkregion.sk

Ako na 2 % z dane ...

váš postreh

Podľa zákona č. 295/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z dane v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie. Daň musíte zaplatiť celú a môžete sa iba rozhodnúť, či dve percentá z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo na podporu občianskeho združenia inforegion. Nepredstavuje to pre Vás žiaden výdaj navyše a daňový úrad garantuje ochranu Vašich osobných údajov.

Postup pri poukazovaní 2 % sa líši podľa toho, či ste:

1. ak ste zamestnanec
2 % z dane môžete poukázať ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ Vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane , kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani.  Výška 2 % z dane fyzickej osoby však musí byť minimálne 3,32 €.
Potom vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane, kde uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Identifikačné údaje občianskeho združenia inforegion sú už vo vyhlásení uvedené.
Najneskôr do 30. apríla 2013 doručte vyplnené vyhlásenie o poukázaní 2 % dane spolu s potvrdením o zaplatení dane daňovému úradu v mieste Vášho bydliska. Ten prevedie 2 % z Vašej zaplatenej dane v prospech občianskeho združenia inforegion
Potrebné formuláre:
Vyhlásenie o poukázaní sume zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov

2. fyzická osoba
2 % z dane nám môžete poukázať ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov, zaplatili ste daň, nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia a výška 2 % z dane fyzickej osoby však musí byť minimálne 3,32 €.
Najneskôr do 15. apríla (resp. 15 dní od termínu splatnosti dane a podania daňového priznania) doručte Vášmu daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní 2 % dane, v ktorom uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % dane. Identifikačné údaje občianskeho združenia inforegion sú už vo formulári uvedené. Daňový úrad následne prevedie 2 % Vašej dane v prospech občianskeho združenia inforegion.
Potrebné formuláre:

Vyhlásenie o poukázaní sume zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane - FO

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2013, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Budeme vďační ak o možnosti venovať 2 % dane v prospech občianskeho združenia inforegion dáte vedieť aj Vašim priateľom, kolegom v práci či známym. V prípade akýchkoľvek otázok Vám radi poradíme. Ďakujeme!

Kontaktujte nás:
Občianske združenie inforegion
Mikovíniho 13
83102 Bratislava
IČO: 30853214

Fax: 02/63830131, Mobil: 0903249262
e-mail: mkregion@mkregion.sk
Internet: www.mkregion.sk

Občianske združenie inforegion (stanovy OZ tu) vzniklo na podporu existencie portálu mkregion.sk. Jeho hlavnou úlohou je finančne podporiť prevádzku stránky a finančne vykryť náklady (telefón, pripojenie na internet, registráciu a prevádzku domény, softvérové externé úpravy na stránke, externú výpomoc pri získavaní informácii, ktoré uverejňuje mkregion). Ďalšou prioritou je podpora voľnočasových aktivít detí a mládeže ako i podpora vzdelávacích zariadení, ktoré obsahom svojej činnosti zvyšujú digitálnu gramotnosť detí a mládže.

Návrat        hore