www.mkregion.sk     Návrat

ITAPA 2006 - ocenenia

mkregion@mkregion.sk

Cenu ITAPA 2006 získali MDPT, Ústavný súd SR a MUDr. Andrej Thurzo

V rámci jubilejného 5. ročníka medzinárodného kongresu ITAPA 2006 boli vyhodnotené najlepšie projekty a osobnosť v informatizácii verejnej správy. Cenu ITAPA 2006 za najlepší nový informatizačný projekt v oblasti služieb verejnej správy získal projekt „Digitálne štúrovstvo na školách” Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT). Titul eGovernment lídra za prínos v oblasti informatizácie verejnej správy si odniesol MUDr. Andrej Thurzo a prvenstvo v kategórii Zlepšovanie procesov Ústavný súd SR za projekt „Elektronický register podaní”.
V súťaži bolo hodnotených 38 projektov a nominácií osobností, ktoré prihlásili inštitúcie štátnej správy a samosprávy, IT spoločnosti alebo akademická obec. Hlavným kritériom hodnotenia jednotlivých projektov bol ich reálny prínos pre občana a zefektívnenie služieb a procesov vo verejnej správe. Projekty súťažili v kategóriách „Nové služby“ a „Zlepšovanie procesov“ a nominované osobnosti v kategórii „eGovernment líder“.

V kategórii „Nové služby“, kde porota hodnotí prínos služby pre občana, zvíťazil projekt Digitálne štúrovstvo na školách, realizovaný prostredníctvom a z iniciatívy splnomocnenca vlády SR pre informatizáciu spoločnosti (MDPT). Cieľom projektu je zvyšovanie digitálnej gramotnosti obyvateľstva prostredníctvom vytvorenia vzdelávacích centier na školách s prístupom na internet, kde bude zabezpečená dostupnosť internetu a služieb eGovernmentu, ako i konzultačná podpora odborníkov zabezpečených školou pre potreby občana. Projekt využíva existujúce technické prostriedky na školách a umožňuje plnohodnotne využívať infraštruktúru i v čase mimo vyučovania na školách. Projekt prihlásil Miroslav Kukučka, splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti (MDPT SR) a jeho realizátorom je MDPT SR.
V kategórii „Zlepšovanie procesov“ je hodnotená miera prispenia projektu k zefektívneniu činnosti inštitúcie alebo poskytovaniu konkrétnych služieb. Víťazom v tejto kategórii sa stal projekt Elektronický register podaní Ústavného súdu SR. Projekt rieši najmä zefektívnenie rozhodovacej činnosti ústavného súdu, zefektívnenie prístupu verejnosti k rozhodnutiam ústavného súdu, či vybudovanie elektronického archívu registra podaní ústavného súd. Projektom bol vyvinutý a zavedený nástroj na podporu skupinovej práce so spismi. Projekt prihlásil a aj realizoval Ústavný súd SR - odbor IT
„eGovernment lídrom“ sa stal MUDr. Andrej Thurzo, ktorý je priekopníkom digitalizácie štúdia, výučby a infraštruktúry na Lekárskej fakulte UK. Je autorom projektov BSM ON-LINE, LF UK ON-LINE, navyše sa mu podarilo presadiť realizáciu projektu LF UK ON-LINE(2006), ktorý priniesol veľké zmeny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Jeho veľkým prínosom je presadenie spolupráce s centrálnym identifikačným systémom rektorátu UK a tiež inštalácie technológie bezdrôtového Internetu v areáli fakulty a Medickej záhrady. Výrazne zmenil vnímanie Internetu a moderných technológií budúcich doktorov, priniesol zmenu v spôsoboch štúdia a výučby a priblížil informačné zdroje Internetu akademickej obci. Na ocenenie bol navrhnutý Bratislavským Spolkom Medikov.


 

Cena ITAPA 2006 – výsledková listina

 

Kategória I. – Nové služby

 

1.miesto:

 • Digitálne štúrovstvo na školách

Prihlasovateľ: splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti

2. miesto (2 projekty):

 • Komplexná informatizácia obcí Údolia Bodvy

Prihlasovateľ: Mesto Moldava n/Bodvou

 • Pôdny portál – On-line informačný servis VÚPOP

Prihlasovateľ: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

3. miesto:

 • Inteligentné elektronické formuláre pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (RZZP) Prihlasovateľ: Software602 Slovensko, s.r.o

 

Čestné uznania:

 • Drogový informačný portál – Infodrogy.sk

Prihlasovateľ: Lomtec.com, s.r.o.

 • Internetizácia vysokoškolských internátov UK  v Bratislave

Prihlasovateľ: Univerzita Komenského v Bratislave

 

Kategória II. – Zlepšovanie procesov

1.miesto:

 • Elektronický register podaní

Prihlasovateľ: Ústavný súd Slovenskej republiky

2. miesto:

 • Elektronické verejné obstarávanie

Prihlasovateľ: IBM Slovensko, s.r.o.

3. miesto (2 projekty)

 • Implementácia inteligentných digitálnych technológií novej generácie do vzdelávania  a organizácie vedecko-výskumnej práce na slovenských verejných vysokých školách Prihlasovateľ: Ministerstvo školstva SR

 • Komplexný rozvoj riadenia nemocnice využitím moderných systémov a prístupov

Prihlasovateľ: EMARK s.r.o

 

Čestné uznania:

 • Informačný systém o dotáciách MK SR (grantový systém MKSR)

Prihlasovateľ: Ministerstvo kultúry SR

 • Informačný systém úradov verejného zdravotníctva ISÚVZ  - Kontrola a ochrana zdravej výživy

Prihlasovateľ: Úrad verejného zdravotníctva SR 

 • Projekt Lekárska fakulta UK ON-LINE

      Prihlasovateľ: Bratislavský spolok medikov

 

Kategória III. – eGovernment líder

 • MUDr. Andrej Thurzo

Navrhovateľ:  Bratislavský Spolok Medikov

 

Hodnotiaca komisia Cena ITAPA 2006

 

BELÁŇOVÁ Viera, Ministerstvo kultúry SR

ČIČÁK Pavol, FIIT TU Bratislava

ČIŽMÁR Anton, Technická univerzita Košice

CSAPLÁR Milan, Computer Press

DOBÁK Peter, Nezávislý expert

DROBNÝ Martin, PC Revue

DROBNÝ Miroslav, UMS

IVANIČOVÁ Andrea, PC Space

KOVÁČ Martin, ZMOS

MOLNÁR Ľudovít, FIIT TU Bratislava

MRVOVÁ Darina, ITAPA

MUŠKOVÁ Lucia, ITAPA

SABAKA Juraj, ITAS

ŠUPŠÁK Jozef, eFOCUS

TYTYKALO Boris, SITA

© pressroom

Návrat           hore